Mestre Artesà

El Diploma de Mestre artesà s’atorga a aquells artesans/es que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l’artesà/ana exerceix el seu ofici.

L’atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i defensa dels artesans/es o bé del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb l’informe previ de la Comisssió d’Artesania Alimentària.

El Diploma de Mestre artesà té validesa indefinida.

xarcuteria-casa-coll-carnisseria-aretesania-alimentaria-distincio-mestre-artesa

El dia 5 de Novembre del 2013, el Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, a proposta del Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters, per mitjà d’una resolució al Diari Oficial de la Generalitat del 15 d’abril del 2013,  atorga a Josep Coll Ferrer el Diploma de Mestre Artesà Alimentari CANSALADER-XARCUTER, en reconeixement a la feina feta duran més de 20 anys.

Agraïm la confiança a tots els amics i clients que valoreu el treball que fem diàriament.
MOLTES GRÀCIES.

DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006)